Izba Komornicza
we Wrocławiu

ul. Powstańców Śląskich 56e/u1
53-333 Wrocław

Biuro czynne:
pn - pt od 8.00 do 15.30

*****

Rzecznik Prasowy
Tomasz Kinastowski
+48 512-777-075
rzecznik.wroclaw@komornik.pl

*****

Dyżury członków
Rady Izby Komorniczej:
w każdy 2 czwartek miesiąca
od 10.00 do 14.00
za wyjątkiem lipca i sierpnia

*****

Dodatkowe informacje:
Biuro Izby Komorniczej we Wrocławiu nie jest upoważnione do świadczenia pomocy prawnej.
Nie może w szczególności udzielać porad prawnych, odpowiadać na pytania prawne, dokonywać interpretacji przepisów prawa.

*****

Bezpłatna Infolinia Komorniczą dla każdego, kto chciałby zasięgnąć porady lub informacji w sprawie postępowań egzekucyjnych prowadzonych przez komorników sądowych dostępna w każdy wtorek, w godzinach 9-15, pod numerem telefonu: (22) 299 87 77.
Aplikanci komorniczy

Aplikantem komorniczym może zostać ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie;
2) ma pełną zdolność do czynności prawnych;
3) posiada nieposzlakowaną opinię;
4) nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe;
5) nie jest podejrzany o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
6) ukończył wyższe studia prawnicze w Rzeczypospolitej Polskiej i uzyskał tytuł magistra prawa lub zagraniczne studia prawnicze uznane w Rzeczypospolitej Polskiej;
7) jest zdolny ze względu na stan zdrowia do pełnienia obowiązków komornika;
8) uzyskał pozytywną ocenę z egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, zwanego dalej „egzaminem konkursowym”.

Aplikanta komorniczego zatrudnia komornik. Osobie spełniającej warunki, o których mowa powyżej nie można odmówić wpisu na listę aplikantów komorniczych.

Do obowiązków aplikanta należy, w szczególności:
1) uczestniczenie w przewidzianych programem aplikacji zajęciach seminaryjnych oraz w praktykach;
2) samodzielne pogłębianie wiedzy prawniczej i praktycznych umiejętności niezbędnych do zajmowania stanowiska komornika;
3) przystępowanie, w wyznaczonym terminie, do sprawdzianów wiedzy oraz kolokwium, przeprowadzanych w czasie aplikacji, a także do egzaminu komorniczego.

Aplikacja komornicza jest odpłatna. Koszty szkolenia aplikantów komorniczych pokrywane są z wnoszonych przez nich opłat.* * *


 2019-12-05 

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej Damian Słota, poszukuje pracownika do pracy w kancelarii. Mile widziane doświadczenie.

Oferty proszę składać na adres mailowy: wroclaw.slota@komornik.pl albo osobiście pod adresem: 51-147 Wrocław, ul. Piotra Czajkowskiego 75/5


 2019-11-19 

Harmonorgam zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych I roku

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu stosownie do treści § 10 pkt. 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej w załaczeniu publikuje harmonogram zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych I roku - cykl szkoleniowy 2019/2020.
Załączniki: 1.


 2019-10-17 

WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW KOMORNICZYCH 2020/2021


RADA IZBY KOMORNICZEJ WE WROCŁAWIU INFORMUJE, ŻE OSOBY, KTÓRE CHCĄ ROZPOCZĄĆ APLIKACJĘ KOMORNICZĄ OD 01 STYCZNIA 2020 ROKU, OBOWIĄZANE SĄ ZŁOŻYĆ WNIOSEK O WPIS NA LISTĘ APLIKANTÓW WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI W NIEPRZEKRACZALNYM TERMINIE DO DNIA 30 LISTOPADA 2019 ROKU.

Wykaz dokumentów wymaganych przy wpisie na listę aplikantów komorniczych:
1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych.
2. Oświadczenie kandydata, że nie był karany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 4 ustawy o komornikach sądowych).
3. Oświadczenie kandydata, że ma pełną zdolność do czynności prawnych(art. 88 ust. 1 pkt 1 w zw. z art. 11 ust. 1 pkt 2 ustawy...


 2019-11-06 

Program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych I roku na X/XI 2019

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu informuje, iż zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych między Izbą Komorniczą we Wrocławiu i Izbą Komorniczą w Katowicach. Zajęcia będą się odbywały naprzemiennie - raz we Wrocławiu, raz w Katowicach.

Najbliższe zajęcia aplikantów komorniczych odbędą się w dniach:

11-12 października 2019r. we Wrocławiu, w siedzibie Izby przy ul. Powstańców Śląskich 56e/u1 Wrocław
25-26 października 2019r. w Katowicach, Club 99 Katowice ul.Bracka 16, sala na I piętrze
8-9 listopada 2019r. we Wrocławiu, w siedzibie Izby przy ul. Powstańców Śląskich 56e/u1 Wrocław
22-23...
Załączniki: 2.


 2019-07-04 

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE WSTĘPNYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W ROKU 2019

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 67 ust. 3 i art. 68 ust. 1 w związku z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2019 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu wstępnego na aplikację komorniczą należy złożyć w siedzibie komisji kwalifikacyjnej. Siedziby komisji kwalifikacyjnych mieszczą się w siedzibach rad izb komorniczych w:
1.) Gdańsku z siedzibą w Sopocie, Al. Niepodległości 703A, kod 81-853 Sopot, dla obszaru właściwości izb komorniczych w Gdańsku i w Białymstoku;
2.) Katowicach, ul. Promienna 15, kod 40-157, dla...


 2019-07-23 

Rejestr Komorników Patronów

Rejestr patronów Izby Komorniczej we Wrocławiu zamieszczony zgodnie z §6 pkt 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 grudnia 2018 r. w sprawie organizacji i przebiegu aplikacji komorniczej.

1. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Maciej Kowalczyk;
2. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Brzegu Mateusz Dobrakowski;
3. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kędzierzynie-Koźlu Damian Kucza;
4. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Legnicy Karol Kułakowski;
5. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Oławie Marlena Wysota-Czajkowska;
6. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Środzie Śląskiej Artur Karamon;
7. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w...


 2019-02-04 

Program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych I roku na I kwartał 2019 r

Rada Izby Komorniczej we Wrocławiu informuje, iż zostało zawarte porozumienie w sprawie wspólnego prowadzenia zajęć seminaryjnych dla aplikantów komorniczych między Izbą Komorniczą we Wrocławiu i Izbą Komorniczą w Katowicach.
Zajęcia będą się odbywały naprzemiennie- raz w Katowicach, raz we Wrocławiu.

Szczegółowy plan zajęć zostanie umieszczony na stronie izby w zakładce aplikacja po ukazaniu się rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu i trybu uzgadniania i zatwierdzenia ramowego programu aplikacji komorniczej oraz zakresu przedmiotowego szkolenia na aplikacji komorniczej.

Najbliższe zajęcia aplikantów komorniczych odbędą się w dniach:
18-19 stycznia...
Załączniki: 1.


 2019-01-28 

Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu komorniczego w dniach 7-8 marca 2019r

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego we Wrocławiu na podstawie art. 112 w związku z art. 72 ustawy o komornikach sądowych z dnia 22 marca 2018 r. /Dz. U. z 2018, poz. 771/ zawiadamia, że egzamin komorniczy odbędzie się w dniach 07 marca 2019 r. oraz 8 marca 2019 r. o godzinie 10.00 w Hotelu Novotel znajdującym się przy ul. Wyścigowej 35, 50-011 Wrocław.

Stosownie do treści 22a ust. 6 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 6 września 2013 r. w sprawie komisji egzaminacyjnych oraz przeprowadzania egzaminów konkursowego i komorniczego (Dz. U. z 2016 r. poz. 82), § 10 ust. 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie...
Załączniki: 3.


 2019-01-07 

Program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych II roku na 2019 r.

W załączeniu publikujemy program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych II roku na 2019 r.
Załączniki: 1.


 2019-01-07 

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2019 r.

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1309 i 1669) w zw. z art. 288 ust. 1 ustawy z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (Dz. U. poz. 771, z późn. zm.), wyznacza termin egzaminu komorniczego na 7 marca 2019 r. godz. 10.00 - dzień pierwszy i na 8 marca 2019 r. godz. 10.00 - dzień drugi.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby wskazane w art. 108 ust. 1 ustawy o komornikach sądowych, tj.:

I. osoby, które odbyły aplikację komorniczą i otrzymały zaświadczenie o jej odbyciu;

II. osoby,o których mowa w art. 11...


 2018-10-26 

Wpis na listę aplikantów komorniczych - cykl szkoleniowy 2019/2020

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

1.Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych;
2.Życiorys napisany odręcznie;
3.Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej;
4.Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu);
5.Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy;
6.Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.);
7.Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone...
Załączniki: 1.


 2018-06-18 

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KONKURSOWYM NA APLIKACJĘ KOMORNICZĄ W 2018 ROKU

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 29 września 2018 r. (sobota) godz. 11.00.

Termin do złożenia zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą upływa w dniu 10 sierpnia 2018 r.

Opłata egzaminacyjna wynosi 1.050,00 zł (słownie: tysiąc pięćdziesiąt złotych). Opłatę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 – 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię...
Załączniki: 1.


 2018-04-24 

Wniosek o powołanie na asesora komorniczego

W załączeniu tabela zawierająca spis niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w Sądzie Apelacyjnym, wraz z wnioskiem o powołanie na asesora komorniczego.
Należy przygotować DWA komplety dokumentów.
UWAGA !!! Prosimy również o zamieszczenie we wniosku numeru telefonu kontaktowego.
Załączniki: 1.


 2018-03-13 

Zadania egzaminacyjne

Uprzejmie informujemy, iż na stronie internetowej Ministera Sprawiedliwości opublikowane zostały zadania wraz z opisami istotnych zagadnień na egzamin komorniczy, przeprowadzony w dniach 8 – 9 marca 2018 r.

https://www.ms.gov.pl/pl/egzaminy-prawnicze/zawodowe-egzaminy-prawnicze/zadania-egzaminacyjne/news,10528,zadania-wraz-z-opisami-istotnych-zagadnien-na.html


 2018-02-02 

Komunikat dla osób przystępujących do egzaminu komorniczego w dniach 08-09.03.2018 r.

Komisja Egzaminacyjna ds. przeprowadzenia egzaminów konkursowego i komorniczego we Wrocławiu na podstawie art. 31 i art. 31a -h ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r., poz. 1277 ze zm.) zawiadamia, że egzamin komorniczy odbędzie się w dniach 08 marca 2018 r. oraz 09 marca 2018 r. o godzinie 10.00 w Hotelu Novotel znajdującym się przy ul. Wyścigowej 35, 50-011 Wrocław.

Stosownie do treści § 21 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości dnia 06 września 2013 roku (t.j. Dz. U z 2016, poz. 82) egzamin komorniczy trwa dwa dni, po sześć godzin każdego dnia. Zdający każdego dnia opracowuje jedno zadanie pisemne dotyczące czynności wchodzących w...
Załączniki: 3.


 2018-01-03 

Program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych - 2018

W załączeniu publikujemy program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych I i II roku na 2018 r.
Załączniki: 2.


 2017-11-30 

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2018 r.

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2017 r. poz. 1277 ze zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:
1. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności bezpośrednio związane...
Załączniki: 1.


 2017-10-18 

Wpis na listę aplikantów komorniczych - cykl szkoleniowy 2018/2019

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

1.Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych;
2.Życiorys napisany odręcznie;
3.Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej;
4.Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu);
5.Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy;
6.Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.);
7.Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone...
Załączniki: 1.


 2017-06-08 

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą 2017

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2016 r., poz. 1138, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 30 września 2017 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji...
Załączniki: 2.


 2017-10-13 

Program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych

Program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych w 2017 r.
Załączniki: 2.


 2016-10-26 

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym w 2017 r.

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:

1. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy prawniczej czynności...
Załączniki: 1.


 2016-10-03 

Wpis na listę aplikantów komorniczych - cykl szkoleniowy 2017/2018

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

1.Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych;
2.Życiorys napisany odręcznie;
3.Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej;
4.Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu);
5.Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy;
6.Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.);
7.Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone...
Załączniki: 1.


 2016-05-24 

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą 2016

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 24 września 2016 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji...
Załączniki: 2.


 2016-03-30 

Wniosek o powołanie na asesora komorniczego

W załączeniu tabela zawierająca spis niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w Sądzie Apelacyjnym, wraz z wnioskiem o powołanie na asesora komorniczego. Należy przygotować DWA komplety dokumentów. UWAGA !!! Prosimy również o zamieszczenie we wniosku numeru telefonu kontaktowego.
Załączniki: 1.


 2016-02-05 

Program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych

Program i terminy szkoleń aplikantów komorniczych na 2016 r.

Załączniki: 2.


 2015-11-19 

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

OGŁOSZENIE O EGZAMINIE KOMORNICZYM

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2015 r. poz. 790 i poz. 1670) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:

  1. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy cywilnoprawnej wymagające wiedzy...
    Załączniki: 1.


 2015-11-09 

Zmiana terminów szkoleń aplikantów komorniczych

13.11.2015 r.
godz. 09.30 - II ROK - SSO Małgorzata Brulińska
godz. 14.00 - I ROK - SSO Beata Kostaś

20.11.2015 r.
godz. 09.30 - I ROK - SSO Beata Kostaś
godz. 14.00 - II ROK - SSO Małgorzata Brulińska


 2015-10-21 

Wpis na listę aplikantów komorniczych - cykl szkoleniowy 2016/2017

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

I. Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązany jest złożyć poniższe dokumenty:

1.Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych;
2.Życiorys napisany odręcznie;
3.Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej;
4.Kwestionariusz osobowy (wzór w załączeniu);
5.Zaświadczenie o posiadaniu zdolności psychicznej i fizycznej pozwalającej na pełnienie obowiązków komornika sądowego wydane przez lekarza medycyny pracy;
6.Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.);
7.Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu...
Załączniki: 1.


 2015-09-01 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych


Terminy szkoleń aplikantów komorniczych październik - grudzień 2015 r.

Aplikanci I roku ( cykl szkoleniowy 2015 - 2016 )

02.10.2015 r. (pt) godz. 9:30 SSR Katarzyna Tybur
09.10.2015 r. (pt) godz. 14:00 SSO Robert Kuczyński
16.10.2015 r. (pt) godz. 14:00 SSO Beata Kostaś
23.10.2015 r. (pt) godz. 9:30 SSO Alicja Spustek-Kląskała
30.10.2015 r. (pt) godz. 9:30 SSO Beata Kostaś
05-07.11.2015 r. Szkolenie wyjazdowe
13.11.2015 r. (pt) godz. 9:30 SSO Beata Kostaś
20.11.2015 r. (pt) godz. 14:00 SSO Beata Kostaś
27.11.2015 r. (pt) godz. 9:30 SSO Beata Kostaś
04.12.2015 r. (pt) godz. 14:00 SSO Beata Kostaś
11.12.2015 r. (pt) godz. 9:30 SSO...


 2015-06-18 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - VI 2015 r. (aktualizacja)

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2015-2016) 
12.06.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś
19.06.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś
26.06.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś

Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2014-2015) 
12.06.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska
19.06.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO M.Brulińska
26.06.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska 2015-06-29 

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 26 września 2015 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie...
Załączniki: 2. 2015-03-20 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - IV-VI 2015 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2015-2016)
10.04.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś 
17.04.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO E.Sobolewska-Hajbert
24.04.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś
08.05.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś
15.05.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO E.Sobolewska-Hajbert
22.05.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś
29.05.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO E.Sobolewska-Hajbert
12.06.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś 
19.06.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś 

Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2014-2015)
10.04.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO M.Brulińska
17.04.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO...


 2015-01-30 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - II-III 2015 r.

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - luty-marzec 2015 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2015-2016)
06.02.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO E.Sobolewska-Hajbert  
13.02.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś
18-20.02.2015 r. (śr-pt) - szkolenie wyjazdowe
27.02.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś
06.03.2015 r. (pt) godz. 14.00 Komornik Karol Kułakowski
13.03.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO E.Sobolewska-Hajbert
20.03.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś
27.03.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO E.Sobolewska-Hajbert  

Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2014-2015)
06.02.2015...


 2014-12-30 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - I 2015 r.

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - styczeń 2015 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2015-2016)
09.01.2015 r. (pt) godz. 09.00 SSO Inauguracja  
16.01.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś
23.01.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO E.Sobolewska-Hajbert
30.01.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś

Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2014-2015)
09.01.2015 r. (pt) godz. 12.00 SSO U.Kubowska-Pieniążek
16.01.2015 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska
23.01.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO U.Kubowska-Pieniążek
30.01.2015 r. (pt) godz. 14.00 SSO M.Brulińska...


 2014-11-14 

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Strzelcach Opolskich (z/s w Krapkowicach) poszukuje aplikanta komorniczego celem zatrudnienia w kancelarii komornika.

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt telefoniczny 694-427-311 lub 664-233-240, CV należy przesyłać mailem krapkowice.kanas@komornik.pl (z dopiskiem aplikacja).
 2014-11-14 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - XII 2014 r.

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - grudzień 2014 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2014-2015)

05.12.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO U.Kubowska-Pieniążek
12.12.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO M.Brulińska
19.12.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska

Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2013-2014)

05.12.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś
12.12.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś
19.12.2014 r. (pt) godz. 14.00 KS Jan Heród

...


 2014-10-23 

Wpis na listę aplikantów komorniczych - cykl szkoleniowy 2015/2016

Poniżej publikujemy wymagania obowiązujące kandydatów ubiegających się o wpis na listę aplikantów.

Czytaj dalej... 2014-09-16 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych - X-XI 2014 r.

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych październik-listopad 2014 r. 2014-05-22 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych Czerwiec 2014 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2014-2015)
 06.06.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO M.Brulińska
13.06.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO U.Kubowska-Pieniążek
27.06.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska
 
Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2013-2014) 
06.06.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO B.Kostaś
13.06.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO E.Sobolewska-Hajbert
27.06.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś 2014-07-15 

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 i art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 27 września 2014 r. (sobota) godz. 11.00.

Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. poz. 1521), należy złożyć w siedzibie właściwej komisji...
Załączniki: 1. 2014-05-16 

Zmiana terminów szkoleń aplikantów komorniczych

23.05.2014 r.
godz. 09.30 - II ROK - postępowanie cywilne - SSO E. Sobolewska-Hajbert
godz. 14.00 - I ROK - postępowanie cywilne - SSO U. Kubowska-Pieniążek

 

30.05.2014 r.
godz. 09.30 - I ROK - postępowanie egzekucyjne - SSO M. Brulińska
godz. 14.00 - II ROK - postępowanie egzekucyjne - SSO B. Kostaś 2014-05-29 

Wniosek o powołanie na asesora komorniczego

W załączeniu tabela zawierająca spis niezbędnych dokumentów, które należy złożyć w Sądzie Apelacyjnym, wraz z wnioskiem o powołanie na asesora komorniczego. Należy przygotować DWA komplety dokumentów. UWAGA !!! Prosimy również o zamieszczenie we wniosku numeru telefonu kontaktowego.
Załączniki: 1.


 2014-04-25 

Wyniki Egzaminu Komorniczego

Informacja dotycząca wyników Egzaminu Komorniczego odbytego w dniach 1-2 kwietnia 2014r. Wyniki wiążące egzaminu zostały zawarte w uchwałach, które zostaną dostarczone zdającym.
Załączniki: 1.


 2014-03-14 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych Kwiecień-Maj-Czerwiec 2014 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2014-2015)
04.04.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO U.Kubowska-Pieniążek
11.04.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska
25.04.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO U.Kubowska-Pieniążeki
09.05.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO M.Brulińska
16.05.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO U.Kubowska-Pieniążeki
23.05.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska
30.05.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO U.Kubowska-Pieniążek
06.06.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO...


 2014-01-09 

Ogłoszenie o egzaminie komorniczym

Minister Sprawiedliwości, na podstawie art. 31 ust. 1 i art. 31a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz dla osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji, tj.:

  1. osób, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych przez okres co najmniej 3 lat w okresie nie dłuższym niż 6 lat przed dniem złożenia wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego wykonywały na podstawie umowy o pracę lub umowy...
    Załączniki: 1.


 2014-01-02 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych styczeń - luty - marzec 2014 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2014-2015)
03.01.2014 r. (pt) godz. 09.30 Komornik Sądowy Karol Kułakowski
10.01.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO M.Brulińska
17.01.2014 r. (pt) – godz. 14.00 Komornik Sądowy Karol Kułakowski
22-24.01.2014. – wyjazd szkoleniowy
31.01.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO U.Kubowska-Pieniążek
07.02.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska
14.02.2014 r. (pt) godz. 14.00 SSO M.Brulińska
21.02.2014 r. (pt) godz. 09.30 SSO U.Kubowska-Pieniążek
28.02.2014 r. (pt) godz. 14.00...


 2013-10-15 

Szkolenie aplikantów komorniczych w dniu 18.10.2013 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2013-2014)
18.10.2013 r. (pt)
godz. 09.30 - 11.30 - Dr hab A.Muszyńska
godz. 14.00 - 16.00 - Dr R.Kopczyk
 
Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2012-2013)
18.10.2013 r. (pt)
godz. 11.30 - 13.30 - Dr hab A.Muszyńska
godz. 16.00 - 18.00 - Dr R.Kopczyk 2013-10-03 

Wpis na listę aplikantów komorniczych 2014/2015

Kandydat ubiegający się o wpis na listę aplikantów obowiązani jest złożyć poniższe dokumenty:

1. Wniosek o wpis na listę aplikantów komorniczych
2. Życiorys napisany odręcznie
3. Odpis dyplomu ukończenia wyższych studiów prawniczych (wraz z podpisem posiadacza dyplomu – pod zdjęciem)
4. Pozytywną uchwałę Komisji Egzaminacyjnej
5. Kwestionariusz osobowy
6. Zaświadczenie o niekaralności (art. 29 ust. 9 u.k.s.e.)
7. Kserokopię dowodu osobistego
10. Oświadczenie kandydata, że nie jest przeciwko niemu prowadzone postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe...
Załączniki: 1.


 2013-09-16 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych październik - listopad - grudzień 2013 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2013-2014)
04.10.2013 r. (pt) godz. 09.30 SSO R.Kuczyński
11.10.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSO B.Kostaś
18.10.2013 r. (pt) – godz. i wykładowca do ustalenia
24-26.10.2013 r. – wyjazd szkoleniowy
08.11.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSO A.Spustek-Kląskała
15.11.2013 r. (pt) godz. 09.30 SSO B. Kostaś
22.11.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSR K.Tybur
29.11.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSO B. Kostaś
06.12.2013 r. (pt) godz. 09.30 SSR...


 2013-07-01 

Ogłoszenie o egzaminie konkursowym na aplikację komorniczą

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 29c ust. 1 oraz art. 29d ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą na dzień 28 września 2013 r. (sobota) godz. 11.00.
 
Zgłoszenie o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą oraz wniosku o dopuszczenie do egzaminu komorniczego (Dz. U. Nr...
Załączniki: 1.


 2013-06-18 

ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Świdnicy Ida Piecuch poszukuje aplikanta lub asesora (ewentualnie osoby spełniającej kryteria przystąpienia do egzaminu konkursowego na aplikację komorniczą) celem zatrudnienia w kancelarii. Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres mailowy: komornik.swidnica@onet.pl


 2013-05-27 

Ogłoszenie

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia - Śródmieścia Agata Kwolek - Szczekot poszukuje aplikanta I lub II roku (ewentualnie osoby speniającej kryteria przystąpienia do egzeminu konkursowego na aplikację komorniczą) celem zatrudnienia w kancelarii komornika.

Osoby zainteresowane proszone są o przesłanie CV na adres mailowy: wroclaw1@komornik.pl
 2013-03-22 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych kwiecień-czerwiec 2013 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2013-2014)
05.04.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSO E.Sobolewska-Hajbert (odwołane)
12.04.2013 r. (pt) godz. 09.30 SSO...


 2013-01-23 

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych

Terminy szkoleń aplikantów komorniczych luty - marzec 2013 r.

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2013-2014)
01.02.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSO B. Kostaś
08.02.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSO E.Sobolewska-Hajbert
15.02.2013 r. (pt) godz. 09.30 SSO E.Sobolewska-Hajbert
21-23.02.2013 r. – wyjazd szkoleniowy
01.03.2013 r. (pt) godz. 09.30 SSO B. Kostaś
08.03.2013 r. (pt) godz. 14.00 Komornik Sądowy Jan Heród
15.03.2013 r. (pt) godz. 09.30 SSO E.Sobolewska-Hajbert
22.03.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSO B. Kostaś
 
Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2012-2013)
01.02.2013 r....


 2013-01-23 

Egzamin Komorniczy 2013

Minister Sprawiedliwości na podstawie art. 31 ust. 5 oraz art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o komornikach sądowych i egzekucji (Dz. U. z 2011 r. Nr 231, poz. 1376, z późn. zm.) wyznacza termin egzaminu komorniczego dla osób, które ukończyły aplikację komorniczą oraz osób, o których mowa w art. 10 ust. 5 ww. ustawy na dzień 26 marca 2013 r. godz. 10.00 (część pisemna) oraz na dzień 9 kwietnia 2013 r. godz. 10.00 (rozpoczęcie części ustnej).

Wniosek o dopuszczenie do egzaminu komorniczego, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia wzoru zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu konkursowego na aplikację...
Załączniki: 1. 2013-01-17 

Zmiana terminu szkolenia

Informujemy, iż w dniu 18.01.2013 r. nastąpiła zamiana godzin szkolenia aplikantów I i II roku.

Aplikanci II roku (cykl szkoleniowy 2012-2013)
18.01.2013 r. (pt) godz. 09.30 SSO M.Brulińska

Aplikanci I roku (cykl szkoleniowy 2013-2014)
18.01.2013 r. (pt) godz. 14.00 SSO E.Sobolewska-Hajbert