Licytacje nieskuteczne
Wszystkie licytacje

Nazwa
Rodzaj
Miejsce położenia
Opis
Prosimy o potwierdzenie udziału w licytacji kontaktując się z wystawcą.
Przedmiot licytacji
Nazwa: nieruchomości gruntowej
Opis:

OBWIESZCZENIE O PIERWSZEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

nr KW WR1K/00171489/0

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Krzyków Wojciech Opielewicz na podstawie art. 953 k.p.c. podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 10-09-2013 o godz. 11:40 w budynku Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Krzyków mającego siedzibę przy ul. Poznańska 20 w sali nr 109, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości gruntowej zabudowanej, należącej do dłużnika: Danuta Schroeder położonej: 55-040 Kobierzyce, Modrzewiowa 25, Bielany Wrocławskie, dla której Sąd Rejonowy dla Wrocławia Krzyków IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW WR1K/00171489/0.

 

Przedmiotem sprzedaży jest nieruchomość gruntowa zabudowana budynkiem o funkcji mieszkalnej, położona w granicach działki ewidencyjnej 197/12 o łącznej powierzchni 0,721 ha. Budynek dwukondygnacyjny, o powierzchni zabudowy 205 m2 i powierzchni netto 262,7 m2, nie został oddany do użytkowania / budowa rozpoczęta na podstawie pozwolenia na budowę z 2004 r. /. Teren ogrodzony. Instalacje: energetyczna 240V, wodno-kanalizacyjna, grzewcza c. o. i c. w. u. / zasilane kotłem gazowym oraz alternatywnym kotłem na paliwo stałe /, gazowa, telefoniczna, alarmowa i monitoringu. Bardzo dobry stan techniczny budynku. wysoki standard użytych materiałów wykończeniowych.

Suma oszacowania wynosi 1 250 000,00zł, zaś cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania i wynosi 937 500,00zł.

 

Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 125 000,00zł.

Rękojmię można uiścić także na konto komornika:

BANK PEKAO S.A. Oddział we Wrocławiu 45 1240 6670 1111 0000 5649 7768

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 k.p.c. w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule.

Nieruchomość będzie można oglądać w dniu 05.09.2013 r. o godzinie 10:00, natomiast odpis protokołu opisu i oszacowania nieruchomości wraz z operatem szacunkowym, wypisem z rejestru gruntów oraz mapką z akt postępowania egzekucyjnego można przeglądać w kancelarii komornika, w dni powszednie, od godziny 10:00 do 14:00.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

 Komornik Sądowy

Wojciech Opielewicz

Lokalizacja: Sądu Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Kategoria: nieruchomości
Ilość: 1
Cena oszacowania: 1 250 000,00zł
Cena wywołania: 937 500,00zł
Dane kontaktowe
Nazwa: Komornik Sądowy przy SR dla Wrocławia-Krzyków Wojceich Opielewicz
Ulica: Lelewela 6A/3
Miasto: Wrocław
Kod poczt.: 53-505
Telefon: 071 342-59-15
Dane licytacji
Typ: pierwsza
Adres: Sądu Rejonowy dla Wrocławia-Krzyków
Data: 2013-09-10
Powrót